สสน. สทนช. ท้องถิ่น-ชุมชน ลงพื้นที่หารือขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

29/12/2022

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ท้องถิ่น และชุมชน นำโดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผสสน. นายพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำชี นายนริศ อาจหาญ ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ท้องถิ่น ชุมชน และคณะ ร่วมลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนป่าภูถ้ำ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และชุมชนโน้นแต้ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เพื่อเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ในการร่วมพัฒนา ฟื้นฟู และซ่อมแซมแหล่งน้ำและโครงสร้างแหล่งน้ำด้วยตนเอง โดยใช้แนวพระราชดำริ จัดการน้ำชุมชน ช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต รายได้ สร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์น้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พร้อมทั้งหารือการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อให้เกิดแนวทางดำเนินงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำชุมชน สู่การพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ