ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว จ.นครสวรรค์

17/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำเสนอความก้าวหน้า งานพัฒนาพื้นที่บ้านหนองกระทะ หมู่ 7 ตำบลช่องแค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระยะกลางของโครงการฯ

บ้านหนองกระทะ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำหลากเป็นประจำ และขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง สสน. เสนอแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการทำคันดักน้ำหลากชายเขา เชื่อมเส้นทางน้ำเข้าแก้มลิงสำรองน้ำใช้ในแปลงเกษตร ระบายน้ำส่วนเกินเติมสระบ่อดินขาว พัฒนาพื้นที่เกษตร ตัวอย่าง 4 แปลง ติดตั้งสถานีโทรมาตรสระบ่อดินขาวใช้ติดตามข้อมูลฝนและระดับน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ทั้งนี้การติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะฯ จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุความสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ