สสน.จัดถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ การใช้งาน GNSS CORS ดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัย-กลุ่มผู้ใช้งานร่วมสัมมนา

01/09/2021

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “การใช้ข้อมูลโครงข่าย GNSS CORS เพื่อการประมาณค่าไอน้ำในชั้นบรรยากาศ (PWV) และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพอากาศในประเทศไทย” โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ศ.ดร. เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ. ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

การจัดสัมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้ข้อมูลจากโครงข่ายสถานี GNSS CORS เพื่อประมาณค่าปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบการประมาณค่าปริมาณไอน้ำแบบ Near Real-time ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองการคาดการณ์สภาพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์กว่า 120 ท่าน จากเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้ใช้งาน GNSS

ข่าวอื่นๆ