6 อบจ.กลุ่มภาคเหนือตอนบน ผนึกกำลังนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การใช้งานบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่

25/02/2021

24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารของ อบจ. 6 แห่ง และคณะ ได้แก่ แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเชียงราย เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี และการดำเนินงานของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)


โดย สสน. ได้นำเสนอเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศด้านน้ำ รวมทั้งพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน สสน. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง คณะผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานในแต่ละจังหวัด เตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ และการสร้างศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ป้องกัน และวางแผนพัฒนาและบริหารน้ำทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

อบจ. นับเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน และสามารถสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เป็นส่วนที่จะช่วยเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และส่วนกลางให้เกิดการบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ สามารถวางแผนและต่อยอด เพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นๆ