สสน.จัดอบรมรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ-เทคโนโลยีสำรวจ เพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบ 2 จ.สงขลา

30/10/2020

วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่ 2” โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล)” พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นการขยายผลการอบรมฯ รอบที่ 1 โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรวจภูมิประเทศเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกลุ่มตำบลในลุ่มน้ำทะเลน้อย

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม ศึกษาดูงานแหล่งผลิตประปาหมู่บ้าน หนองชัยศร พื้นที่ อบต.ชุมพล, การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย ณ จุดตัดคลองอาทิตย์และคลองหนัง พื้นที่ อบต.สนามชัย, ปรับปรุงเส้นทางน้ำเข้า-ออก คลองคูขุด พื้นที่ อบต.คูขุด

และในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ร่วมกันจัดทำ “แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำทะเลน้อย”  เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผล สร้างเครือข่ายการจัดการน้ำของภาครัฐในระดับตำบลและระดับอำเภอต่อไป

ข่าวอื่นๆ