สสน.จัดอบรมรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ-เทคโนโลยีสำรวจ เพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ขอนแก่น

09/10/2020

วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่ 1” โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล) พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำชี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทำกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม ศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดใต้ ปรับปรุงทางน้ำล้นเป็นฝายชะลอน้ำคอนกรีตแบบฟันปลา เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง, อ่างเก็บน้ำละหานนา ปรับปรุงคลองระบายน้ำรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำลงแม่น้ำชีในช่วงน้ำหลาก และเพื่อช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมรอบอ่างฯ ในฤดูแล้ง

ข่าวอื่นๆ