สสน.จัดอบรม การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ-เทคโนโลยีสำรวจ เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำห้วยดางเดียว

24/08/2020

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่ ๑” โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล)” พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำห้วยดางเดียว ณ ห้องประชุมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ และขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลข้างเคียงได้

ข่าวอื่นๆ