ดร.รอยล พร้อมคณะกรรมการ สสน. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำชุมชนรับภัยแล้ง-ฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยวนเกษตร จ.เชียงใหม่

16/03/2020

วันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สสน. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม-แม่ละอุป จังหวัดเชียงใหม่

และหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา ชุมชนเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และเอสซีจี ถึงแผนการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชนรอดภัยแล้ง การสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydropower) โซล่าเซลล์ การฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยวนเกษตร การวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ป่าดิบแล้งเป็นป่าดิบชื้น รวมทั้งการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ในอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่


พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อขยายผลต่อไปในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

บ้านแม่ซา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงมนตรี ภาสกรวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ซา ที่เริ่มฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยการทำวนเกษตร ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด และบริหารจัดการน้ำเริ่มจากขุดสระ และใช้ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ เข้าถังเก็บน้ำในที่สูงก่อนกระจายน้ำลงสู่แปลงเกษตร

บ้านแม่หอย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม สร้างถนนน้ำเดิน บังคับน้ำหลากให้ไหลไปตามถนน ลงบ่อดักตะกอน เข้าสู่ระบบกักเก็บและกระจายน้ำอุปโภคสู่ครัวเรือน

บ้านแม่ขอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการปลูกข้าวโพด และการเริ่มฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยวนเกษตร

บ้านแม่ละอุป ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น พัฒนาระบบไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydropower) สูบน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำสำหรับทำการเกษตร และการศึกษาวางแผนเสริมระบบแช่ผลผลิตแบบห้องเย็น

บ้านแม่แดดน้อย ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชุมชน สร้างระบบรับน้ำหลาก ระบบสำรองน้ำและกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน และขยายผลการสร้างระบบสำรองน้ำในครัวเรือน

จากความสำเร็จของชุมชนเหล่านี้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาและขยายผลการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ