สสน.ร่วมงาน 2019 Mekong Research Symposium พร้อมนำเสนอโมเดล WRF-ROMS

20/12/2019

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยนางสาวกาญจนา แสงพระพาย และนางสาวศศิประภา ตาลยงค์ งานวิทยาการข้อมูลน้ำ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน 2019 Mekong Research Symposium “Building Communities of Collaboration and Innovation” ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงและประเทศพันธมิตรระดับโลก ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรม และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ตัวแทนจาก สสน. ได้นำเสนอในส่วนของการใช้งานโมเดล WRF-ROMS และการนำ output จาก WRF-ROMS ไปบูรณาการใช้งานร่วมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นการใช้งานนวัตกรรมในระดับ operation

ข่าวอื่นๆ