สสน.ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ เเละ กรมประมง ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

18/11/2019

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมประมง และการขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ณ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ผู้บริหาร สสน. ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชนเครือข่าย ให้เกิดการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง จนนำไปสู่การส่งเสริมผลผลิตด้านการประมงในพื้นที่เครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการน้ำและการประมง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรประมงร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ