สสน. ดีอีเอส พัทลุง ผนึกกำลังขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดพัทลุง

20/02/2023

เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้ BCG Model นำร่องพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดสู่การพัฒนาระดับประเทศ เพื่อความมั่งคั่ง และยั่งยืน

18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน นำโดย ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบัน นายกเทศมนตรีทุ่งสง ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 และเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส นำโดย ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สถิติจังหวัดพัทลุง ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดพัทลุง การขับเคลื่อนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ BCG Model ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จากการหารือได้มีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ คือ

1) ศูนย์บูรณาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)

2) ศูนย์บริหารจัดการลุ่มน้ำตรัง

3) การบริหารจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ต่อมา นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้

1) ตัวอย่างแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2) การฟื้นฟูและป้องกันไฟป่าพรุควนเคร็ง ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

จากการหารือและลงพื้นที่ศึกษาดูงานแบบอย่างความสำเร็จการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ ถือเป็นแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดพัทลุง และ การพัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ BCG Model ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดย สสน. กระทรวงดีอีเอส และ จังหวัดพัทลุง จะผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยด้วยการรวบรวม เชื่อมโยง และสนับสนุนข้อมูลสถิติที่สำคัญในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการเกษตรเพื่อเป็นฐานข้อมูลการขับเคลื่อน GDP ของจังหวัดพัทลุงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ต่อยอดไปยังระบบบริหารจัดการศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI เพื่อ BCG Model นำร่องความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ