สสน.จัดอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ-เทคโนโลยีสำรวจ เพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.สงขลา

03/09/2020

วันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสำรวจ เพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รอบที่ ๑” โครงการขยายเครือข่ายการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มตำบล) พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ และขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลข้างเคียงได้

โดยในวันพุธที่ 2 กันยายน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม ศึกษาดูงานแหล่งผลิตประปาหมู่บ้าน หนองชัยศร พื้นที่ อบต.ชุมพล, พังชี พื้นที่ ทต.สทิงพระ, การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย ณ จุดตัดคลองอาทิตย์และคลองหนัง พื้นที่อบต.สนามชัย, ปรับปรุงเส้นทางน้ำเข้า-ออก คลองคูขุด พื้นที่ อบต.คูขุด และในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทดลองประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ที่ได้จากการบินถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ