ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้บัตรเครดิต พ.ศ. 2564

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดหรือการร่วมประชุมระหว่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2563

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2563

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการจ้างลูกจ้าง และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2563

25/04/2022

ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน และวันลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

25/04/2022