กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

งบประมาณ การเงินและบัญชี

ปี เรื่อง เอกสาร
2566 การกำหนดค่าบริการในการดำเนินกิจการ ดาวน์โหลด
2566 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2564 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2564 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้บัตรเครดิต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดหรือการร่วมประชุมระหว่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

การบริหารบุคคล

ปี เรื่อง เอกสาร
2566 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2562 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการจ้างลูกจ้าง และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสาสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน และวันลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

พัสดุ

ปี เรื่อง เอกสาร
2566 การบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ดาวน์โหลด
2566 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลด
2565 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล ดาวน์โหลด
2567 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
2566 ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลด

ตรวจสอบภายใน

ปี เรื่อง เอกสาร
2566 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปี เรื่อง เอกสาร
2565 ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ดาวน์โหลด
2565 แนวการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2565 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2551 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
2559 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดาวน์โหลด

กฎบัตร

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2567 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2566 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2566 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2565 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2565 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2564 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2564 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
2563 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2563 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม