กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี เรื่อง เอกสาร
2563 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดาวน์โหลด
2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2551 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด

ระเบียบ

ปี เรื่อง เอกสาร
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดหรือการร่วมประชุมระหว่างประเทศ และการจัดฝึกอบรมภายนอก พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการจ้างลูกจ้าง และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยวันและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน และวันลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2561 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้บัตรเครดิต พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2556 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ

ปี เรื่อง เอกสาร
2563 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2553 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด

กฎบัตร

ปี เรื่อง เอกสาร
2564 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2564 กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม