สสน.ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท


วันที่ 3 – 6 กันยายน  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน ได้ลงพื้นที่ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย และการติดตั้งระบบกระจายน้ำแบบใช้น้ำน้อยในแปลงเกษตร