สสน.ร่วมจัดอบรมการใช้งานและพัฒนา MIKE FLOOD พื้นที่Deltaลุ่มแม่น้ำอิรวดี ณ กรุงย่างกุ้ง


วันที่ 5 – 9 สิงหาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นำโดย นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ และนายธีรพล เจริญสุข นักพัฒนาแบบจำลอง ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นตัวเเทน ร่วมจัดการอบรมการใช้งานและพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

โดยทำการจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2015 และจำลองเหตุการณ์น้ำท่วมรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DHI สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีตัวแทน 3 ท่านจาก Hydroinformatics Center, Ayeyarwady Integrated River Basin Management (HIC) เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ภายใต้โครงการ Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก