สสน.ร่วมงาน 18th CTWF กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) นำโดย นายกฤตนัย ต่อศรี งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ นางสาวศศิประภา ตาลยงค์ และนางสาวสุภลักษณ์ วิมาลา งานวิทยาการข้อมูลน้ำ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้เข้าร่วมงาน 18th CAS-TWAS-WMO Forum (CTWF) International Symposium & Training Workshop on Aerosal and Climate Change ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

โดยนายกฤตนัย ได้ส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Characteristic of aerosal optical depth and Its association with rainfall and temperature over two biggest cities in Thailand และนางสาวศศิประภา ตาลยงค์ ได้แนะนำความเป็นมา ภารกิจ รวมทั้งนวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน session International Network on Climate and Enviroment Sciences (INCES) และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ได้ไปเยี่ยมชม National Satellite Meteorological Center, CMA และ Institute of Atmospheric Physics, CAS