สสน.จัดอบรมการใช้ GIS ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำ “กลุ่มลุ่มน้ำชี”


วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำชี” ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 108 ท่านใน 64 หน่วยงาน