สสน.ปลดล็อคเดินหน้า 15 จังหวัด พัฒนาบุคลากร ลุยตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด


วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ ณ โรงแรม KU HOME กรุงเทพฯ พร้อมจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันที่ 2 ก.ค. จากนั้นได้มีการอบรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

 

ทั้งนี้ในวันที่ 3 ก.ค. ผู้อำนวยการ สสน. ได้เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับ นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อสถ.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ผวจ.แพร่ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

อย่างไรก็ตามการเสวนาในครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำ ระดับจังหวัด ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ โดย รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สนับสนุนการตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด เพื่อช่วยการทำงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ ซึ่ง อสถ. เห็นด้วยถึงความจำเป็นที่ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำฯ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่น และเน้นย้ำว่า “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด ถือเป็นภารกิจของ อบจ. และ อปท. สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอ และมีกฎหมายรองรับชัดเจน

ด้านผู้อำนวยการ สสน. กล่าวว่า พร้อมหนุนศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด ด้วยฐานข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

ส่วนนายภิชาติ ได้บอกเล่าถึงตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ที่บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางให้ทุกจังหวัดที่เข้าอบรม มั่นใจพร้อมเดินหน้าลุยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรจาก 15 จังหวัด (จังหวัดและ อบจ.) ที่มีความพร้อมดำเนินงานในระยะที่ 1 รวมทั้งผู้ร่วมสังเกตการณ์จากภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ได้ร่วมเรียนรู้การฝึกทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ เพื่อสามารถวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในภาวะปกติและวิกฤตในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป