สสน. เปิด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนบ้านตูม จังหวัดยโสธร


วันที่ 20 มิถุนายน ดร.รอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” ที่ศาลา SML บ้านตูม หมู่ 2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, ดร.สุทัศน์ วีสกุล  ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานจำนวนมาก