สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น จ.สุรินทร์


วันที่ 12-14 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยมี พื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 124 ท่านใน 80 หน่วยงาน