สสน.จัดอบรมหลักสูตรการใช้ GISขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น


วันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์
 
โดยมีพื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำยม-น่าน” ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 125 ท่านใน 78 หน่วยงาน