สสน. ร่วมประชุม RECONECT นำเสนอความสำเร็จด้านน้ำ-อากาศจากเครือข่ายทั่วโลก


 

วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2562 นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร และ นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ ตัวแทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ สสน.เข้าร่วมประชุมโครงการ RECONECT 2nd General Assembly Meeting ณ เมือง Zwolle ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ และวางแผนการทำงานในปี 2562 ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ NBS (Nature-Based Solutions)

 

 

Nature-Based Solutions (NBS) คือมาตรการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงแนวทางธรรมชาติเป็นหลัก (use of nature for tackling socio-environmental challenges) United Nation ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องน้ำและเผยแพร่รายงานเรื่อง “Nature-based Solutions for Water” ล่าสุดในปี 2561 “Nature for water” คือ Theme งานใหญ่ของ World Water Day 2018 ด้วยเช่นกัน

 

 

สำหรับโครงการ RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) เป็นโครงการที่ IHE Delft เป็นผู้รับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Commission ภายใต้ HORIZON 2020 Research and Innovation Program เป้าหมายหลักของ RECONECT คือเน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ใช้มาตรการต่างๆอย่างสมดุลระหว่าง คน-น้ำ-ธรรมชาติ (People-Water-Nature) ผ่านการกระบวนการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม (Grey-Green-Blue solutions) โดยอาศัยการทำงานในพื้นที่ต้นแบบในยุโรป (Demonstrators) และนำตัวอย่างความสำเร็จจากเครือข่ายทั่วโลก (International Collaborators) ผ่านกรอบแนวคิดการทำงานตามแนวทาง NBS เพื่อลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศ และคาดว่าจะขยายผลความสำเร็จ (Scaling) ทั้งในยุโรปและทั่วโลก โดยนำ NBS ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

 

 

ทั้งนี้ สสน. ได้เข้าร่วมโครงการ RECONECT ในสองส่วนหลักคือ (1) เสนอตัวอย่างความสำเร็จจากการจัดการน้ำชุมชมจากพื้นที่ทุ่งรังสิตที่สามารถฟื้นฟูระบบคลองภายในพื้นที่คลอง 8-9-10 ให้สามารถรองรับการระบายน้ำหลากจากคลองระพีพัฒน์แยกตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อเป็นหนึ่งใน International Collaborator และ (2) ร่วมเป็นคณะทำงานด้าน ICT platform เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ตัวอย่าง NBS ที่เป็นเครือข่ายใน RECONECT โดยอาศัยความชำนาญของ สสน. ในเรื่องเทคโนโลยีแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) และ Mobile Application

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.reconect.eu