สสน.ลงพื้นที่ “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” จัดอบรมใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น


 

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 123 ท่านใน 89 หน่วยงาน