วิสัยทัศน์และพันธกิจ

| 5,929 views

วิสัยทัศน์

“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”

พันธกิจ

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
2) บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชน

นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายจากผู้อำนวยการ

นโยบายการบริหารงาน

แผนยุทธศาสตร์ สสนก.

2555-2559 |  2560-2564

แผนปฏิบัติงานประจำปี

2556 | 2557| 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562

แผนคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี / แผนตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน

2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559

2560 | 2561 2562

แผนบริหารความเสี่ยง

2555 | 2556 | 2557 | 25582559 | 2560 | 2561 | 2562

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน.

2561 | 2562