สสนก. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5


4

ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3 2

6 7

มีหน่วยงานท้องถิ่นจากจังหวัดยะลา, ปัตตานี เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน จำนวน 58 คน และจากสมาชิกสภา มีรองประธานสภาเกษตรแห่งชาติและประธานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิทธิพร จริยพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ

 1 9

โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล เป็นผู้นำเสนอภาพรวมของโครงการ และคุณจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างให้ความเห็นต่อโครงการว่ามีประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10