การจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง

ตัวอย่างความสำเร็จ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์