สสนก. จัดทำฐานข้อมูลกลาง ติดตามสถานการณ์น้ำ


ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำรอการระบาย และฝนตกหนัก เป็นเรื่องที่ทุกคนตื่นตัวมากขึ้น เพราะได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น น้ำท่วมขังเมืองใหญ่ หรือน้ำป่าไหลหลาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จึงได้รวบรวมฐานข้อมูลกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศ พร้อมทั้งจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

MCOT – คุยขโมงข่าวเช้า 8 กันยายน 2559