Flood and Drought Management Tools


สสนก. ร่วมกับ International Water Association (IWA) และ DHI ดำเนินการโครงการจัดทำเครื่องมือในการจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง (Flood and Drought Management Tools) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำ ที่ดิน และชุมชนเมือง ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับหลายประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง ทั้งด้านความถี่ ความรุนแรง และความผันผวนของสถานการณ์ >> Continue reading