คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สสน.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลในระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลดังนี้

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล สสน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งทีมบริกรข้อมูล