โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โครงสร้างพื้นฐาน : High Performance Computer and Data Servers กำลังการประมวลผล 2,000 cores และเก็บข้อมูลได้ 1 Petabyte/ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (War room) ขนาด 40 คน/ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่ 140 คน นักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา 30 คน

ผลการดำเนินงาน ปี 2558 :เนื่องจากข้อจำกัดด้านความสูง สสนก ได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เป็นบริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับแบบก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารฯ ตามระเบียบพัสดุ

แผนการดำเนินงาน ปี 2559 :ดำเนินงานก่อสร้างอาคารและฐานราก ที่มีลักษณะอาคารโครงเหล็ก งานคอนกรีตพื้นและผนังอาคาร ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ และห้องปฏิบัติการทางเทคนิค เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ภาพถ่ายอาคาร "โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

อ่านเพิ่มเติม