เครื่องหมาย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ เครื่องหมายสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)เป็นรูปใบไม้สีเขียวมี สายน้ำคาดสีน้ำเงิน อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของวงกลม

ความหมายสายน้ำ 3 สาย หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ใบไม้ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง ยั่งยืน วงกลม หมายถึง การบูรณาการ การรวบรวม เชื่อมโยงกัน สสน. หมายถึง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ความหมายของเครื่องหมาย สสน. คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่บูรณาการ รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืน

hii corporate identity

ดาวน์โหลดไฟล์ สัญลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม