สสน. จับมือ 9 หน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ

19/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จัดพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ได้มอบแนวทางจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรธรณี, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ