ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานวางแผนและพัฒนาเครือข่ายการใช้งาน มีหน้าที่

(ก)   ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก วิเคราะห์และจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

(ข)   จัดทำแผนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และระบบคลังข้อมูลน้ำ

(ค)   พัฒนาและขยายเครือข่ายการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และบริการอื่น ๆ

(ง)   ประสานงานทั่วไปและบริหารโครงการ

(2) งานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ มีหน้าที่

(ก)   วิเคราะห์ ติดตาม และจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

(ข)   ร่วมตรวจสอบข้อมูลในคลังข้อมูลน้ำให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ

(ค)   ร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และระบบคลังข้อมูลน้ำ

(3) งานสำรวจและปฏิบัติการเฉพาะกิจ มีหน้าที่

(ก)   ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดในปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

(ข)  เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานร่วมปฏิบัติการในภาวะวิกฤต