วิสัยทัศน์

“ เป็น คลังข้อมูลและคลังความรู้ ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิด การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย ”

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ
สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

พันธกิจ

 1. 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
 2. 2. บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
 3. 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
 4. 4. นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ให้สถาบันมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ
 2. 2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน
 3. 3. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 4. 4. จัดให้มีหรือให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
 5. 5. เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 6. 6. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 7. 7. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
 8. 8. เป็นตัวแทนหรือมอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 9. 9. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน การเข้าร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงินตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กำหนด

อำนาจและหน้าที่

ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร และเทคโนโลยีการตรวจวัด รวมทั้งติดตั้งและบำรุงรักษา
 2. 2. วิจัยและพัฒนาระบบแบบจำลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และภูมิอากาศ
 3. 3. รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ
 4. 4. พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 5. 5. ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานอื่น ๆ ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 6. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและระบบสารสนเทศ บริหารจัดการและให้บริการ
 2. 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล วิทยาการข้อมูล และระบบฐานความรู้
 3. 3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับระบบภูมิสารสนเทศและการสำรวจระยะไกล
 4. 4. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5. พัฒนาเครือข่ายวิจัยเทคโนโลยีและดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 6. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน เพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จ การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเชิงพื้นที่
 2. 2. ถ่ายทอดและขยายผลตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเชิงพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
 3. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลน้ำ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีของสถาบัน เพื่อการเตรียมความพร้อม
 2. 2. วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. 3. พัฒนาเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
 4. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ประสานงานการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ
 2. 2. พัฒนาความร่วมมือ เพื่อขยายผล ถ่ายทอดและให้บริการงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถาบัน
 3. 3. ประสานงานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
 4. 4. สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจผลงานของสถาบัน
 5. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน
 2. 2. พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. 3. สนับสนุนงานด้านเลขานุการและธุรการของผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
 4. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

ฝ่ายอำนวยการ

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และนิติการ
 2. 2. อำนวยความสะดวกการใช้ทรัพยากรของอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย การป้องกันภัย และการระงับอัคคีภัย
 3. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

มีขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในของสถาบัน รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
 2. รายละเอียดขอบเขตหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม