สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

 1. จัดทำหรือตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญานั้น
 2. จัดทำประกาศหรือคำสั่งของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถาบันฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือภารกิจของสถาบันฯ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
 4. ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่บุคลากรของสถาบันฯ
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 4. ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 7. มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 8. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

Related posts

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ทำงานร่วมกับทีมแบบจำลองในการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านน้ำของประเทศด้วยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1และโครงการติดตามและพยากรณ์ ระยะที่ 2
 2. จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา และร่วมพัฒนาแบบจำลองสมดุลน้ำ (EO-based water balance model) และระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งกับทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก และจากต่างประเทศ
 3. ประเมิน ติดตาม เสนอแนวทาางแก้ไขและป้องกันปัญหากรณีมีปัญหาเกิดขึ้นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด รวมถึงให้ความร่วมมือ สนับสนุน และให้บริการหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ สสน.
 4. สรุป ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา- ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุทกศาสตร์ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ software ทางด้าน เช่น ArcGIS , QGIS หรือ programing languages เช่น Python, R ได้ในระดับดี
 3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแหล่งน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

Related posts

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล Analytics AI และ ML
2. ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์
3. ถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. สําเร็จการศึกษาวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือมีประสบการณ์ในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับงานวิทยาการข้อมูล
 3. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา Python R หรือ SQL
 4. มีประสบการณ์ในการใช้ Power BI หรือ Analytics Tools ต่างๆ
 5. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ Growth Mindset Problem-solving และสามารถทํางานรวมกับทีมงานในสาขาต่างๆ ได้
 6. มีทักษะในการสื่อสารและนําเสนอที่ดี
 7. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี


Related posts

ลักษณะการทำงาน

 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 2. พัฒนาระบบ Web Application, Mobile Application
 3. ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องความปลอดภัย
 5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 6. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง 
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3. เทคโนโลยีที่ใช้ เน้น Open source ที่มีในตลาดเป็นหลัก เช่น PHP Laraval, React, React Native, Git พัฒนาบน Linux Server เป็น OS หลัก
 4. ฐานข้อมูลเราใช้ PostgreSQL เป็นหลัก และมี MySQL สำหรับงานที่เป็น CMS (WordPress)
 5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ ตามแนวทางของตลาด
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับในทีมได้
 7. มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดี
 8. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

Related posts

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการภูมิสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและโครงการของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่โครงการดำเนินงานของสถาบันฯ
 4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 5. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษา รวมทั้งการบริการสารสนเทศเชิงพื้นที่ แผนที่ และรายละเอียดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 6. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
 7. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ หรือ เทียบเท่าที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือดำเนินโครงการทางด้าน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ
 3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสำรวจในระดับดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ด้าน และ Remote Sensing ในการจัดทำข้อมูล แผนที่ รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
 5. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบและสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ
 7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้ทัน ต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 9. มีทักษะการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา R Python และมีประสบการณ์ด้านการสำรวจรังวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

Related posts

ลักษณะการทำงาน

 1. ช่วยดูแลข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ (General Circulation Model) ของ สสน.
 2. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก (Bias Correction)
 3. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกสำหรับประเทศไทย
 4. สรุป ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software เพื่องานวิจัย ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
 3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Matlab หรือ OpenSource ได้แก่ Python, R, Fortran หรือ C++ เป็นต้น
 4. มีความรู้ทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
 5. หากสามารถใช้โปรแกรม ArcGIS หรือ QGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

Related posts

ลักษณะการทำงา

 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและวิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานเผยแพร่และโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ งบประมาณ บริหารทั่วไป ติดต่อ นัดหมาย จัดเตรียมการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง
 3. ติดต่อประสานงาน สร้างความร่วมมือ สนับสนุนและบริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน
 4. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
 5. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะ
 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารนวัตกรรม คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางด้านการบริหารโครงการ ได้ในระดับดีมาก
 5. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 6. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี กระตือรือร้น มีจริยธรรม ซื่อสัตย์
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 8. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการปรับเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

Related posts

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211