ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูล

icon home

ความเป็นมาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข อ่านเพิ่มเติม..

icon structure

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล สสน.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัด อ่านเพิ่มเติม..

icon policy

นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

เพื่อให้การจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) อ่านเพิ่มเติม..

แผนการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล

ปี เรื่อง เอกสาร

ผลการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล

ปี เรื่อง เอกสาร