ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

31/05/2021

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

31/05/2021