ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Data logger module) จำนวน 200 ชุด และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather sensor) จำนวน 200 ชุด โครงการเพิ่มประประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/01/2021

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11/01/2021

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจัดทำแผนที่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (Precipitable Water Vapor PWV) แบบ Near Real-Time เพื่อติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11/01/2021