ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

02/10/2019

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

ในปี 2558 สสน. ร่วมกับ DHI ประเทศเดนมาร์ก ขยายขอบเขตการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบ Real Time และระบบแบบจำลองซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณฝนเข้ากับแบบจำลองน้ำท่วมเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำและระดับน้ำที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฝน รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านข้อมูลตรวจวัด โดยมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล และจัดรูปแบบการแสดงผล ซึ่งการแสดงผลจะนำเสนอผลการคาดการณ์ปริมาณน้ำและระดับน้ำล่วงหน้า 7 วันเทียบเกณฑ์เตือนภัยที่ระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

โครงข่ายลำน้ำที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออก

งานอื่นๆ