ระบบติดตามภัยแล้ง ( Drought Monitoring System )

15/11/2019

ระบบติดตามภัยแล้ง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้ง

DROUGHT INDEX หรือ ดัชนีกำหนดระดับความแห้งแล้ง คำนวณจากการให้คะแนนปัจจัย
ต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

DROUGHT INDEX หรือ ดัชนีกำหนดระดับความแห้งแล้ง คำนวณจากการให้คะแนนปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • พื้นที่ชลประทาน จากกรมชลประทาน
  • ปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ปี จากกรมอุตุนิยมวิทยา
  • พื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก จากกรมพัฒนาที่ดิน

ปริมาณน้ำฝนสะสม 15 วัน จากดาวเทียม PERSIANN (Bias-Corrected) ถูกใช้เป็นตัวกำหนดพื้นที่เสี่ยงแล้งจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง

ปัจจัยอื่น

  • ปริมาณน้ำฝนสะสม 7 และ 10 วัน จากดาวเทียม PERSIANN
  • ปริมาณน้ำฝนพยากรณ์สะสม 5 และ 7 วัน จากแบบจำลอง
  • WRF-ROMS
  • ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ราย 16 วัน จากดาวเทียม MODIS
  • ดัชนีความชื้นในดิน (SWI) จากดาวเทียม METOP – ASCAT
  • ปริมาณน้ำในเขื่อน จากกรมชลประทาน

งานอื่นๆ