ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

13/11/2019

สสน. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลจากระยะไกลมีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย ใช้แรงงานสองคนประกอบเสร็จใน 1 ชม. สามารถวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ความเค็ม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรองรับการส่งข้อมูล ผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์ www.thaiwater.net และทางแอปพลิเคชัน ThaiWater

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ 4

ปัจจุบันมีสถานีโทรมาตรในความดูแลของ สสน. ทั้งสิ้น 1,042 สถานีทั่วประเทศ ช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การเตือนภัยจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในภาพรวมของประเทศได้

งานอื่นๆ