ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

13/11/2019

สสน. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลจากระยะไกล มีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย สามารถวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ความเค็ม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS) ทาง www.thaiwater.net

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ 4

ปัจจุบันมีสถานีโทรมาตรในความดูแลของ สสน. ทั้งสิ้น 935 สถานีทั่วประเทศ ช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การเตือนภัยจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก ในภาพรวมของประเทศได้

งานอื่นๆ