แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น

02/10/2019

สสน. ได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์สภาพอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ การเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ (WRF-ROMS Coupled Model)

สสน. พัฒนาแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบ WRF-ROMS เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง
แบบจำลองสภาพอากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS)   โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport Modeling System (COAWST)  ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นคู่ควบ  WRF-ROMS จะคาดการณ์ปริมาณฝน ทิศทางลม และสภาพอากาศต่างๆ ปัจจุบันสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 3 วัน ที่ความละเอียด 3 กิโลเมตรตามแนวราบ และคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 7 วัน ที่ความละเอียด 9 และ 27 กิโลเมตร ตามแนวราบ โดยประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลวันละ 2 ครั้ง

พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

งานอื่นๆ