ระบบโทรมาตรคืออะไร

02/10/2019

ระบบโทรมาตร คือ อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดค่าทางฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีวภาพ แล้วส่งค่าที่วัดได้ไปยังที่ที่กําหนดไว้ได้เอง ในเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ ค่าหรือข้อมูลที่ตรวจวัดอาจจะเป็นข้อมูลระดับเสียง อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรด ด่าง หรือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หรือ แม้กระทั่งภาพถ่าย หรือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากตัวระบบโทรมาตรเอง เช่น สถานะการทํางาน เป็นต้น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ . พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลระยะไกล ซึ่งมีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย สามารถวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง เชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication System) สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปของภูมิศาสตร์สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet ) ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยสถานีโทรมาตรของ สสนก. ที่ติดตั้งแล้วทั่วประเทศกว่า 700 สถานี ช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและภัยภิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ ของ สสนก.

โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
แบบเสาสูง 9 เมตร
โทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ
แบบยึดเกาะราวสะพาน
โทรมาตรตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ความเค็ม)
แบบเสาสูง 2 เมตร
ตรวจวัดสภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
ความกดอากาศ) ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ติดตั้งภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เหมาะสำหรับพื้นที่ต้นน้ำ เช่น
ในป่าหรือเขาสูง ข้อมูลการตรวจวัดรายงานทุก 1 ชั่วโมง
หรือ 10 นาที กรณีฝนตก
ตรวจวัดสภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
ความกดอากาศ) ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจวัดความระดับน้ำแบบเรดาร์ (Radar) ติดตั้งภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง หัววัดระดับน้ำแบบเรดาร์ติดตั้ง
โดยอุปกรณ์ไม่ต้องสัมผัสหรือจุ่มลงในน้ำ ข้อมูลการตรวจวัดรายงาน ทุก 10 นาที
ตรวจวัดสภาพอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
ความกดอากาศ) ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ความเค็ม) ติดตั้งภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง หัววัดคุณภาพน้ำวันความเค็มได้ถึง 60 ppt (g/l) ข้อมูลการตรวจวัดรายงาน ทุก 10 นาที

อุปกรณ์โทรมาตร

ระบบโทรมาตรคืออะไร

จุดเด่นของระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

สสนก. พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2547 ทั้งด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจวัด แหล่งพลังงาน รวมไปถึงการสื่อสารและระบบควบคุม ทำให้ระบบโทรมาตรอัตโนมัติในปัจจุบันมี ระบบสื่อสารซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานแบบ Real-time ผ่านชุดรับ-ส่งสัญญาณอัตโนมัติ (GPRS Modem) และพัฒนาการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการในปัจจุบันมีคุณภาพสูงขึ้น และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนารูปแบบโครงสร้างของสถานีให้มีขนาดเล็กลง จากเดิมสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติต้องใช้ความสูง 9.0 เมตร เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ สามารถปรับลดโครงสร้างสถานีให้เหลือความสูงเพียง 2.0 เมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดขนาดของสถานี และลดต้นทุนในการติดตั้งสถานีแล้ว โครงสร้างขนาดเล็กยังสามารถติดตั้งง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของการตรวจวัดข้อมูลไม่ได้ลดลงไปจากเดิม อีกทั้งยังเน้นความเป็น “โทรมาตรขนาดเล็ก ราคาถูก เคลื่อนย้ายง่าย” นอกจากนี้ยังสะดวกในการบำรุงรักษาอีกด้วย

งานอื่นๆ