แผนที่น้ำ ระดับน้ำตำบล

14/11/2019

จัดทำแผนที่ความละเอียดสูง ครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ ในระดับตำบล แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศโครงสร้าง พื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น และข้อมูลแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ร่วมกับข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • เห็นภาพรวมและสภาพปัญหาของแต่ละลุ่มน้ำย่อย
  • ร่วมกันแก้ไขและบริหารจัดการแบบเครือข่าย
  • ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำครบถ้วน และทันสมัย
  • วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนที่น้ำระดับน้ำตำบล
  • ใช้วิทยาศาศตร์และเทคโนุโลยี เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ
  • เข้าใจพื้นที่วิเคราะห์ เรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเอง
  • บริหารจัดการและพัฒนาน้ำสู่ความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน
  • เป็นต้นแบบขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่น

งานอื่นๆ