สสน. จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต” 2567

27/02/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สสน. โดยมีหัวข้อการบรรยาย จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่

1..ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยมุ่งเน้น การปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต วิทยากร โดย นายพรเวช มั่นไทรทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.

2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในองค์กร และนำไปปรับใช้มิให้เกิดเหตุการณ์การทุจริตในการปฎิบัติงาน วิทยากร โดย นางสาววรัญญา ชวศุภกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ข่าวอื่นๆ