สสน.จับมือ 29 หน่วยงาน-สถาบันศึกษา จัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

14/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย หลักการความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดตั้ง ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับสนับสนุนการวิจัยบรรยากาศ รวมถึงการพัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ เเละการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกับ 29 หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์


โดยหน่วยงานที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมควบคุมมลพิษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ