สสน.ร่วมกับ กรมฝนหลวง ลงนาม เพื่อร่วมบูรณาการระบบติดตาม และประเมินสภาพภูมิอากาศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

22/11/2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ (War Room) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เเละ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม และประเมินสภาพภูมิอากาศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ (ครั้งที่ 1)

โดยมี ผู้บริหาร สสน. และกรมฝนหลวงฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน และยังได้พาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงฯ เยี่ยมชม สสน.

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านประเมินสภาพภูมิอากาศสำหรับการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นๆ