สสน. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

10/06/2024

วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้แก่ นายชวิน กันยาวรารักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย นายมนตรี ปิ่นแก้ว นักจัดการน้ำชุมชน และนางสาววาริณี หนันตะ นักบริหารโครงการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 Engament Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability ณ โรงแรมเซนทารา ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง University Engagement & Sustainable Development

โดยผู้แทน สสน. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการดังนี้

  1. Social Innovation for Community Spatial Water Sustainability โดย นายชวิน กันยาวรารักษ์ และ นางสาววาริณี หนันตะ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีปทุมมาตร เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำจากข้อมูลสารสนเทศระดับน้ำแหล่งน้ำขนาดเล็กได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำกักเก็บทั้งในช่วงภาวะปกติและวิกฤต ซึ่งได้ทำการทดสอบพื้นที่นำร่องในพื้นที่จังหวัดแพร่
  2. การใช้ Transdisciplinary approach เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดย นายมนตรี ปิ่นแก้ว เป็นการนำเสนอถึงตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยยกตัวอย่าง 3 พื้นที่ ได้แก่ 1 ) ท่อน้ำลอดน้ำล้น ชุมชนบ้านเมืองกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ถนนน้ำเดิน ชุมชนโคกพลวง จังหวัดบุรีรัมย์ และ3) ถังดักไขมันครัวเรือน ชุมชนศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ต้นแบบการใช้ Transdisciplinary approach เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและแก้ปัญหาได้ตรงต่อปัญหาในพื้นที่

นวัตกรรมทั้ง 2 หัวข้อ ได้สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSDG6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน

ข่าวอื่นๆ