สสน. จัดกิจกรรม สกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล เข้าศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์

23/05/2024

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล ณ พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ สสน. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อันจะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวอื่นๆ